Општа акта

- Статут Медицинске школе "7. април"  skini1
- Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања   skini1
- Пословник о раду наставничког већа  skini1
- Пословник о раду савета родитеља   skini1
- Пословник о раду ученичког парламента  skini1
- Пословник о раду школског одбора   skini1
- Пословник о ванредном школовању  skini1
- Правилник о начину, поступку и критеријумума утврђивања
  запослених за чијим радом је делимично или потпуно престала потреба  
 skini1
- Правилник о понашању ученика, запослених и родитеља ученика  skini1
- Правилник о васпитно-дисциплинској и материјалној одговорности ученика
 skini1
- Правилник о дисциплинској и материјалног одговорности запослених  skini1
- Правилник о раду  skini1
- Правилник о заштити и безбедностти ученика
 skini1
- Посебни протокол за заштиту деце и ученика од
  насиља, злостављања и занемаривања
  у образовно вастпиним установама
 skini1