Закони и правилници


postbullets 
Закон о основама система образовања и васпитања skini1

postbullets 
Закон о дуалном образовању skini1

postbullets 
Закон о средњем образовању и васпитању skini1

postbullets 
Закон о запосленима у јавним службама skini1

postbullets 
Закон о систему плата запоселних у јавном сектору skini1

postbullets 
Извод из Закона о утврђивању надлежности АП Војводине skini1

postbullets 
Правилник о дозволи за рад наставника, васпитача и стручних сарадника skini1

postbullets 
Правилник о националном оквиру образовања и васпитања skini1

postbullets 
Правилник о сталном стручном усавршавању и напредовању skini1

postbullets 
Правилник о листи стручних, академских и научних назива skini1

postbullets 
Правилник о начину и поступку остваривања из обавезног здравственог осигурања skini1

postbullets 
Правилник о степену и врсти образовања наставника из општеобразовних предемта, skini1
стручних сарадника и васпитача у стручним школама

postbullets 
Правилник о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и  skini1
помоћних наставника у стручним школама у подручју рада Здравство и социјална заштита

postbullets 
Правилник о програму стручне матуре и завршног испита skini1

postbullets 
Правилник о обављању друштвено корисно рада skini1

postbullets 
Правилник о поступању установе у случају сумње дискриминације skini1

postbullets 
Правилник о ученичким и студентским кредитима и стипендијама skini1

postbullets 
Правилник о смештају и исхрани ученика skini1

postbullets 
Правилник о стипендијама за изузетно надарене ученике skini1

postbullets 
Правилник о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање skini1

postbullets 
Правилник о јединственом информационом систему просвете skini1

postbullets 
Правилник о ближим условима у поступку доделе јединственог образовног броја skini1